Lovdal Farm Hike on November 5, 2016

2016-lovdal-farm-walk